DPO

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα και που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.

DPO

Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπος του Σεμιναριου

Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPΟ. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και να λειτουργούν ως DPO σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Σε ποιους απευθυνεται

Επαγγελματικές Ομάδες:  Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών , Δικηγόρους κ.α. με σχετική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων.

Φορείς:  Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, Τράπεζες , Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτήρια κ.α.

Διαρκεια Σεμιναριου

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της θέσης του DPO. Ο τρόπος παρακολούθησης είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.

Κοστος Σεμιναριου

  • Δια ζώσης 900€
  • Μέσω τηλεκατάρτισης 690 €

Παρέχεται δωρεάν on-line υποστήριξη για 12 μήνες στο αντικείμενο του σεμιναρίου και το βιβλίο «Ο Γενικός Κα- νονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του κ. Ιγγλεζάκη.

* Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%

Πιστοποιηση

Το σεμινάριο παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης “Certified Data Protection Officer”, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, που διενεργούνται από την ACTA AE. Κόστος πιστοποίησης 250€.

Επιστημονικα Υπευθυνος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime.

Μητρωο DPO

Οι πιστοποιημένοι DPO μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

INTERACTIVE

Η Interactive είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων με εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους και εμπειρογνωμοσύνης. Παράλληλα διαθέτει σύγχρονη πλατφόρμα εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης και είναι συντονιστής των εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

ACTA

Η ACTA - Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι φορέας πιστοποίησης προσόντων ανθρώπινου δυναμικού. Έχει αναπτύξει πάνω από 100 σχήματα πιστοποίησης και είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων σε 42 σχήματα πιστοποίησης. Επίσης, είναι πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων από το ελληνικό Δημόσιο